Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3463)

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerin 3463 30 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31380 Karar Sayısı: 3463 Ekli “Mal İhracatına Yönelik Devlet De… 

 

 

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3463)

 

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerin 3463

30 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31380

Karar Sayısı: 3463

Ekli “Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 444 üncü maddesi ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

29 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİNDE HEDEF ÜLKELERE HEDEF SEKTÖRLERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERE İLAVE DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin Bakanlık tarafından hedef olarak tespit edilen ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, Türkiye’nin katma değeri yüksek ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması amacıyla işbirliği kuruluşlarının ve Bakanlıkça hedef olarak tespit edilen sektörlerde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerine ilave olarak verilen destekleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını (İhracat Genel Müdürlüğü),

b) Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsayı,

c) Desteğe esas tutar: Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık resmi internet sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedeli,

ç) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri (SDŞ), ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu demek, birlik ve kooperatifleri,

d) İşletici şirket: Türkiye Ticaret Merkezini kuran ve işleten yurt dışında yerleşik şirketi,

e) Katılımcı: Türk ihraç ürünleri fuarı, sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı, yabancı firma katılımlı sektörel fuar, milli katılım organizasyonu veya Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiyede yerleşik üretici/imalatçı organizasyonunu,

f) Kullanıcı şirket: Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketler ile bu şirketlerle organik bağı bulunan yurt dışında yerleşik şirketleri/şubeleri/temsilcilikleri,

g) Milli katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımları,

ğ) Organizatör: Bakanlık tarafından adlarına geçici belge veya belge düzenlenmiş, yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma veya kuruluşları,

h) Sektörel ticaret heyeti: İhracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca şirketlere yönelik olarak düzenlenen dış ticaret organizasyonunu,

ı) Sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı: Organizatörlerce yalnızca sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları, https://goo.gl/RkqgJX

i) Sınai ve ticari şirket: Üretim faaliyetiyle iştigal eden, kapasite raporu ve yurt içi marka tescili bulunan, 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketleri, dış ticaret sermaye şirketlerini ve sektörel dış ticaret şirketlerini,

j) Şirket: 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

k) Ticari şirket: Ticari faaliyette bulunan, 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

l) Türk ihraç ürünleri fuarı: Organizatörlerce yalnızca Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarları,

m) Türkiye Ticaret Merkezi: Kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen, işletici şirket tarafından yurt dışında açılan, kullanıcı şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran ve danışmanlık/iş geliştirme hizmetlerinin sunulduğu merkezleri,

n) Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality® desteği: Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre desteklenmesini,

o) Üretici/imalatçı organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri biraraya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeler (tanıtım grupları, federasyon, birlik, demek) ile ihracatçı birliklerini,

ö) Yabancı firma katılımlı sektörel fuar: Organizatörlerce düzenlenen ve katılımcıların yanı sıra yabancı katılımcılarla gerçekleştirilen sektörel nitelikli yurt dışı fuarları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlave Desteklerin Kapsamı

Yurt dışı fuar desteği

MADDE 4- (1) Bakanlık tarafından verilen yurt dışı fuar destekleri kapsamında, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcının hedef sektörlerde iştigal etmesi halinde desteğe esas tutar metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %75’ini geçemez.

Sektörel ticaret heyeti programları desteği

MADDE 5- (1) Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programının, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda destek oranı 15 puan arttırılır.

Yurtdışı birim, marka ve tanıtım desteği

MADDE 6- (1) Bakanlık tarafından verilen yurt dışı birim, marka ve tanıtım destekleri kapsamında sınai ve ticari veya ticari şirketler tarafından yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve marka tescil giderlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda, destek oranı 15 puan arttırılır.

(2) TİM ve/veya TOBB, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket, TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer işbirliği kuruluşu/kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirketler tarafından Bakanlıkça destek kapsamına alınan projeler çerçevesinde kurulan Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin destek oram Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda 20 puan arttırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality® desteği

MADDE 7- (1) Bakanlık tarafından, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality® desteği kapsamına alman firmaların desteğe konu ödeme belgesi tarihinin ve/veya faaliyetin gerçekleştiği tarihin mezkûr program kapsamına girdiği tarihten daha önce olması halinde, firmalar marka/TURQUALITY® destek programı kapsamında ilgili kaleme ilişkin sağlanan desteklerden faydalanmamak kaydıyla Bakanlık tarafından uygulanan diğer ihracata yönelik devlet yardımlarından ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yararlandırılırlar.

Yurtdışı birim kira desteği

MADDE 8- (1) 2/12/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce açılan yurt dışı birimlerin kira harcamalarına ilişkin destek oram sınai ve ticari şirketler için %60, ticari şirketler için %50 olarak uygulanır.

Yetki

MADDE 9- (1) Bu Kararda düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarım her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarım kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10-(1) Bu Kararın;

a) 4 üncü maddesi, bu Kararın yayımı tarihinden soma başlayan fuarlara gerçekleştirilen katılımlara ilişkin başvurularda uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 5 inci maddesi, bu Kararın yayımı tarihinden soma başlayan sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin başvurularda uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 6 ncı maddesi, bu Kararın yayımı tarihinden soma yapılan ödemelere ilişkin destek başvurularına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 7 nci maddesi, bu Kararın yayımı tarihinden soma yapılan ödemelere ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

d) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark